Ise Indremisjon 1917-1987

Her følger en jubileumsberetning for foreningen som hadde sitt virke i Betania på Ise.

70-års beretning for Ise Indremisjon.

I årene 1916-17 var det en del kristelig virksomhet på Ise ved Hjalmar Johnsen og Gerhardt Andersen. Mange ble vakt og kom til troen, og dette resulterte i stor oppslutning på møtene. Ønske om mer regelmessig møtevirksomhet oppsto, og så kom da tanken om å stifte en indremisjon på stedet.

Det ble sammenkalt til et møte i Foreningsborg 21. april 1917 hvor det ble enstemmig vedtatt å stifte foreningen. Mange forskjellige saker ble nå behandlet. Det ble bestemt at det skulle være et møte i måneden på søndag ettermiddag hvor det skulle taes opp offer til virksomheten. Pengene ble lagt i opphengte bøsser, og medlemmene var pliktige til å gi det de måtte ha råd til. Disse møtene ble kalt misjonsmøter. Her skulle kaffen sløyfes, men det ble overlatt til styret å bestemme om det skulle være bevertning på den årlige generalforsamling – noe som ble enstemmig vedtatt.

Lønn til predikanter og likedan kost og losji betales av kassens midler. For kost og losji kr. 3,- hvis han overnatter og kr. 2,50 hvis han kommer om morgenen og reiser om kvelden. Er det to stykker, betales et tillegg på kr. 1,- pr. dag. Et hvert medlem må stille seg velvillig til å ta imot predikantene, og skal ikke motta erstatning uten at han spesielt forlanger det.
Så ble det pålagt styret å sørge for så mange møter og oppbyggelser som mulig, men ansvaret skulle også ligge på det enkelte medlem i foreningen.Indremisjonsforeningen begynte sin virksomhet 1. mai 1917, og de første medlemmer var: Gabriel Smeby, Elise Smeby, Sevrin Eriksen, Karen Eriksen, Sigvart Stubberud, Marensius Kristiansen, Hermann Bergli, Harda Bergli, Jørgen Eriksen, Karoline Eriksen, Johannes Bakken,
Annette Bakken, Hans Grønli, Hanna Grønli, Johannes Mathisen, Julie Mathisen, Hjalmar Berge, Marie Berge,Anne Labråten, Anna Labråten, Anton Labråten, Dorthea Johannesen, Arnt Johannesen, Magnus Fjellbråten,
Emelie Fjellbråten, Margrethe Langsholt, i alt 26 stk.

Foreningens første formann var Jørgen Eriksen, og det øvrige styret besto av Magnus Fjellbråten, Hjalmar Berge, Sevrin Eriksen og Gabriel Smeby. Den årlige kontingent ble satt til kr. 1,- pr medlem.Innvielsesfest ble holdt 20. mai, og det første misjonsmøtet 3. juni 1917 i lokalet Foreningsborg. Leie av lokalet ble av Samtalelaget satt til kr. 20,- pr. år, men som i 1922 ble forhøyet med en 1/2 favn ved til en verdi av kr. 17,-.
Fra 1918 har foreningen stått tilsluttet kretsen (Vestre Østfold Indremisjonskrets) og i 1921 ble lovene for Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap vedtatt.

Det ble holdt et medlemsmøte 3.mars 1922. Foreningen hadde da mottatt et brev fra kretsen som ville at hver forening skulle betale en større sum penger til Haugetun skoles gjeld, men dette ble nedstemt på grunn av foreningens dårlige økonomiske stilling. Til tross for den dårlige økonomien ble det likevel sendt kr. 30,- til kretsen. Her fikk foreningen spørsmål om de hadde mulighet til å øke denne summen. G.Smeby mente at dette kanskje var en fordel da de igjen kunne benytte seg av kretsens predikanter. Jørgen Eriksen som ikke var helt enig ville heller spare litt med tanke på et eget bedehus.
Indremisjonen hadde for det meste sine møter i Foreningsborg, men også i hjemmene og oppslutningen var i den første tiden god. Men etter hvert ble det mer stille.Aktivitetene fortsatte likevel, som regel hver onsdag, og de mest trofaste møtte opp. Slik gikk det frem til 1931 da det brøt ut vekkelse ved Ole Skaufell. Det ble nå mer liv i foreningen som fikk ny styrke og nytt mot.
Da det var vanskelig å få til sammenhengende møter i Foreningsborg, ble det på et styremøte 20. januar 1932 fremsatt et forslag om å bygge et eget bedehus. Byggmester Fjellbråten var til stede på møtet og la frem et kostnads overslag og kalkulerte bygget til ca. kr. 3.000,Det ble bestemt at styret skulle fungere som byggekomité
og forsøke å sette opp bygget så billig som mulig. Grunnmuren ble satt bort til Kåre Dalen for kr. 130,-,Det var visstnok midler foreningen rådde over.

Allerede 2. februar tok dette arbeidet til, og 15. mars var det klart til å reise bygget. Etter en iherdig innsats fra hele foreningen sto huset under tak og med vinduer inne 16. april 1932. I november samme år sto huset fullt ferdig og byggesummen var kr. 4.200. Foreningen hadde da en del gjeld.Den 20. november skulle bedehuset innvies, og de som var spesielt innbudt var sogneprest Wiig, reskap. Gulliksen og pastor Ødne. Av legpredikanter kretsform. Chr. Kjølberg, Fredrikstad, kretssekr. kjøpmann Førrisdal fra Gressvik, kjøpmann Jamissen Borgen og Hjalmar Lilleng.

På årsmøtet 26. januar 1929 ble det også stiftet en kvinneforening, og deres oppgave var blant annet å samle penger til drift av bedehuset. Foreningen er fortsatt aktiv og har sine møter hver første onsdag i måneden.Finnmarksmisjon har også vært drevet av foreningens medlemmer. Den ble stiftet i 1933 og nedlagt i 1981.
Samme år som Finnmarksforeningen ble stiftet, sendte Gud igjen en vekkelse på Ise ved emmisær Ole Skaufell og Th. Krogstad. Tiden som fulgte ble en rik tid for indremisjonen da de igjen fikk oppleve at sjeler ble frelst. Foreningen har det meste av tiden hatt sin egen musikkforening som har stilt opp på møtene.
Nå gikk det igjen flere år hvor det var mer stille og heller dårlig oppslutning på møtene, men de faste møter ble holdt med kretsens predikanter og andre frivillige talere. Dette varte frem til vinteren 1956-57 da det igjen skjedde store ting på Ise. Ise Kristelige Ungdomsforening, Misjonssambandet og Indremisjonsforeningen hadde fellesmøter på Betania ved Sigurd Skaug og Odd Lund hvor flere overgav seg til Gud. Folk strømmet til møtene kveld etter kveld, og bedehuset var ofte fylt til siste plass, og fellesmusikken støttet godt opp under møtene.
Indremisjonen har drevet søndagsskole i alle år med forskjellige ledere, og i 1942 ble også en “Yngres-forening” startet. Her er det nok både vanskelig og krevende å stå som ledere, og de fortjener vel en spesiell takk for den gjerning de utfører, et arbeide som har båret frukter på Ise. Har lyst til å nevne tre personer som i de siste 20- 25 år har ofret mye av sin tid i denne gjerning, nemlig Kari Johannessen, Else Holmen og Helge Kampenes.
I 1976 begynte foreningen med ”Eldres hyggestund”, nå som ”Formiddagstreff”, og at det er et tiltak som settes pris på, ser man av fremmøtet hver tredje tirsdag i måneden. Samme år ble også Ise Kristelige Ungdomskor stiftet, og korets første dirigent var Reidar Handelsby som etter noen år overlot taktstokken til Brita Holmen. Koret har skapt mye glede her på Ise og blir høyt verdsatt av indremisjonen.En Ungdomsforening står også tilsluttet indremisjonsforeningen og driver en aktiv virksomhet med Lisbeth Sikkeland som formann.
Vi ser at det er behov for bedehuset, og at det har fungert godt, men også dette trenger ettersyn. Vanlig vedlikehold er blitt utført, men i 1974 ble det planlagt en større restaurering. Yttervegger ble isolert og beslått med aluminiumsplater, og et lite tilbygg for garderobe og toalett ble satt opp. Arbeidet som foregikk på dugnad krevde nok sin tid, men Misjonssambandets og Ungdomsforeningens medlemmer stilte velvillig opp, og uten deres hjelp hadde det nok blitt vanskelig å få dette til. De fortjener en hjertelig takk for fin innsats.Det ble holdt åpningsfest 15. desember 1974 med besøk av Ivar Gjerdi.
I 1978 ble så den store salen pusset opp også med hjelp av Ungdomsforeningen.Parkeringsplassen som lenge har vært et problem, ble utvidet i 1982. Fyllmasse ble hentet hos stasjonsmester Næss og Ole og Anders Sikkeland besørget transporten. En del fjell måtte sprenges bort for å få plass til nytt uthus. Fjellboringen ble utført av Yngvar Kampenes, og sprengningsarbeidet av Johnny Johansen med hjelp av Terje Bråten. En stor takk til alle.

 

Foreningen har i dag møte hver 1. og 3. søndag i måneden. Et vanlig møte for de mer voksne og et familiemøte hvor barna også deltar aktivt.Foruten de vanlige møtene er indremisjonen sammen med de andre foreningene på stedet arrangør av juletrefesten i Sportshuset. Første påskedag er det påskefrokost i Betania, et arrangement som er godt besøkt. Ellers har det vært avholdt flere enkeltmøter med kollekter til forskjellige organisasjoner.
Det trengs også penger for å drive misjon, og det taes opp kollekt hver 1. søndag i måneden.
Ise indremisjon har gjennom mange år vært en aktiv forening, og det er vel ikke godt å bedømme hva dens virksomhet har betydd her på stedet.
Foreningens styre er i jubileumsåret:
Helge Kampenes- formann. Jan Engen- nestformann.
Terje Kristiansen- sekretær. Anne Kristiansen- styremedl. Ragnhild Syversen Verket- kasserer. Ole Holmen- varamann.

Ise Indremisjon ønskes hjertelig tillykke med 7O-års jubileet og håper at den fortsatt får være aktiv i sin tjeneste!

 

1987 05 24

Leif Bergli.