Bakgrunn for stiftelsen av VI-normisjon

De tre foreningene som slo seg sammen til VI-normisjon i 2006, jobbet i lang tid med å forberede fusjonen. I teksten som følger, kan du lese noe av det de arbeidet med.

Innledning

Varteig Indremisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært selvstendig forening siden 1880.

Mye tyder på at foreningen er blant de eldste normisjonsforeningene i Norge siden den første indremisjonsforeningen i Norge ble stiftet i 1853 i Skien.

Ise Indremisjon ble stiftet i 1917 og bedehuset Betania ble bygd på Ise i 1932. Området vårt opplevde vekkelser på 1920- 30 tallet, hvor mange kom til tro.

1. januar 2001 ble Normisjon stiftet etter at Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon fusjonerte. Dermed skiftet også våre foreninger navn og ble Normisjonsforeninger.

I løpet av årene har det skjedd forandringer, både med tanke på møteformer, tilholdssted og antall medlemmer.Vi har hatt perioder med et rikt barne- og ungdomsarbeid, og perioder hvor vi har hatt få aktive medlemmer.

De siste årene har vi slitt i foreningene våre med rekrutteringen. De fleste nye medlemmene er rekruttert fra våre egne rekker. Vi har opplevd at mange har ønsket en fornyelse i arbeidet vi driver. Dette har gitt seg utslag i et utstrakt samarbeid mellom de to normisjonsforeningene med bl.a. Alpha-kurs, Norpilot og turvirksomhet.

De siste årene har samarbeidet mellom normisjonsforeningene vært et tema på årsmøtene. I januar 2005 ble det bestemt å opprette et arbeidsutvalg som skulle jobbe videre med tanke på en eventuell sammenslåing. Dette utvalget skulle bestå av 2 fra Ise Normisjon, 2 fra Varteig Normisjon og 2 fra Fellesskap@Varteig.

Arbeidsutvalgets mandat

Arbeidsutvalget fikk følgende mandat fra årsmøtene:

”Arbeidsutvalget skal utarbeide et forslag der Ise Normisjon, Varteig Normisjon og Fellesskap@Varteig inkluderes til èn forening.

Arbeidsutvalget bør tenke nytt med tanke på virksomheten som skal springe ut fra den nye foreningen.

Arbeidsutvalget skal komme med forslag om naturlige møtesteder for framtidig virksomhet.
Det skal i den forbindelse også legges fram tanker om bruken av Betania på kort og på lang sikt.

Arbeidsutvalget skal se på den økonomiske siden med tanke på kontingent, givertjeneste og Betania.

Arbeidsutvalget skal vurdere et tettere samarbeid med kirken.”

Visjon

Visjonen for VI-Normisjon er: ”VI – tør tjene sammen i tro. ”
Vi ønsker med dette å være et fellesskap som tør tjene sammen i tro.

Vi vil tjene Jesus.

Vi vil tørre å tjene han, og ikke minst ønsker vi å tjene han sammen. Ingen skal føle at de står alene i tjenesten. Dette er en visjon vi kan strekke oss etter. Det er troen på Jesus som gjør dette
mulig. Matteus 28.18-20

Verdier
Verdier er det som skaper en felles kultur og identitet i foreningen vår. De er uttrykk for hva som er viktig for oss, og er med på å danne vår karakter eller preg som forening. Felles verdier fungerer som et styringsredskap og rettesnor i arbeidet, og knytter visjon og hjørnesteiner sammen.

Vi vil være en forening i stadig forandring, for stadig å nå nye. Da trenger vi verdier som er konstante, og som gir kontinuitet. Verdiene er ikke-diskuterbare prinsipper som styrer våre beslutninger og handlingsmåter.

Vi bruker de verdiene som Normisjon sentralt har utformet. Vi synes de er gode og har valgt å utdype dem nærmere.

• Nærhet – til Gud og mennesker.

Vi vil at Jesu kjærlighet skal gjennomsyre våre liv.
Vi vil være til stede i menneskers hverdag, slik at Jesus blir mer synlig.
Matt 22. 37-40

• Livsglede og fellesskap.

Vi vil at det skal være godt å være i vår forening.
Vi vil at vårt fellesskap skal være preget av åpenhet og samhold.
Vi vil oppleve livsglede i et åpent og trygt felleskap.
Rom 15. 1-2 og Fil 4. 4-7

• Bibeltroskap og bønn.

Vi vil at Bibelen skal være vår rettesnor.
Vi vil gi rom for undring.
Vi vil at bønnens mangfold skal ha en naturlig plass.
Rom 12. 12

• Tjenersinn og omsorg.

Vi vil ”bære” hverandre og være til stede for hverandre.
1.Pet 4. 10 og Gal 6.2

• Kreativitet og mangfold.

Vi vil treffe hele mennesket gjennom forskjellige uttrykksformer.
Vi vil bruke de gaver vi har, på ulike arenaer.

De 4 hjørnesteinene

Vi vil arbeide med vår visjon som mål ved å samle virksomheten i foreningen under fire hjørnesteiner: Storsamling, undervisning, småfellesskap og ut i feltet. I hovedstyret sitter en ansvarlig for hver av hjørnesteinene. Disse skal følge opp medarbeiderne i sin hjørnestein.

• Storsamling

Vi ønsker at det skal være et sted der vi alle kan samles, bli inspirert og få påfyll.
Det skal være en positiv samling der lovsang og livsnær forkynnelse preger samlingene. Temaene må følge foreningens handlingsplan. Samlingene vil ha en fast mal og finne sted en søndag i måneden på Hasle Menighetssenter. Barna skal ha et eget opplegg underveis i møtet. Temaene som blir tatt opp, skal være positivt vinklet, og vi ønsker kvalitet i alle ledd.

Det er 7 team som har ansvar for de ulike oppgavene som skal utføres på møtene.
Disse er: ledelse, barn, mat, lovsang, dekor, hilsere og teknisk. Teamlederne og storsamlingsansvarlig sørger for at samlingene blir gjennomført. Den ansvarlige fungerer også som kontaktperson.

• Undervisning

Disse samlingene skal oppbygge, oppmuntre og gi påfyll. Undervisningen skal gå i dybden på aktuelle temaer. Samlingene kan for eksempel være bibeltimer, kurs, delekvelder eller samtale. De vil finne sted en torsdag i måneden på Hasle Menighetssenter. Vi ønsker å ta opp aktuelle temaer, og at undervisningen skal ha høy kvalitet. Vanligvis vil det ikke være eget opplegg for barna.

Gruppa består av 3 personer og en undervisningsansvarlig. De har ansvar for gjennomføringen av det tekniske, ledelse og det praktiske. Ut i fra hva som skal arrangeres må de vurdere hvor mange medhjelpere de trenger. De har ansvar for at temaene følger foreningens handlingsplan. Den ansvarlige fungerer også som kontaktperson.

• Småfellesskap

Alle i foreningen skal ha tilbud om å være med i et husfellesskap, bibelgruppe eller bønnegruppe. Småfellesskapene kan for eksempel være delt inn etter alder, kjønn eller etter like forventninger. Hyppighet, sted og tidspunkt bestemmes av det enkelte småfellesskap. Småfellesskapene skal ha en leder. Disse lederne og småfellesskapsansvarlig har jevnlig kontakt. Den ansvarlige fungerer som kontaktperson og koordinerer småfellesskapene.

• Ut i feltet

Det skal legges til rette og inspireres til møteplasser. Det kan være kristent arbeid, men også arbeid i andre lag og foreninger der mennesker møtes og relasjoner kan bygges.
Medarbeiderne skal sees der de er. I dag består ut i feltet av søndagsskolen, ungdomskoret, klubben, formiddagstreff, kvinneforeningen og turvirksomhet.

Andre aktiviteter som våre medlemmer engasjerer seg i, kan også høre til her, for eksempel Varmestua og Holy Riders. Kontaktpersonene og ansvarlig for ut i feltet har jevnlig kontakt. Den ansvarlige fungerer som kontaktperson og har ansvaret for å gi støtte til gruppene/menneskene vi har ute i feltet og finne treffpunkter for lederne.